Novinky

Spustili jsme pro Vás novou webovou prezentaci.. 30.07.2014

Nový web

Spustili jsme pro Vás novou webovou prezentaci..
více informací

Udržitelný rozvoj

Jsme si vědomi, že při své podnikatelské činnosti spotřebováváme a přetváříme velké množství neobnovitelných přírodních zdrojů ať už ve formě surovin nebo energií. Enviromentální aspekty hrají totiž významnou roli ve všech stavebních investicích. S ohledem na tyto skutečnosti používáme výhradně bezpečné materiály a technologie ohleduplné k životnímu prostředí v jeho nejširším pojetí.

Firma využívá systém odpadového hospodářství a likvidace odpadů. Při své činnosti neprodukuje žádné nebezpečné odpady či zplodiny. Po stránce odpadů a vedlejších produktů výroby nezatěžujeme životní prostředí.

Jako společnost jsme se zavázali k tomu, že:

  • se budeme aktivně podílet na vytváření a realizaci projektů cosplay boutique v oblasti trvale udržitelného rozvoje,
  • budeme usilovat o krytí části spotřebovávané energie ke své podnikatelské činnosti energiemi vytvářenými z obnovitelných zdrojů,
  • budeme vytvářet podmínky pro rozvoj svých činností v oblasti zelených staveb,
  • nadále budeme rozvíjet a harmonizovat zavedené systémy řízení ISO 9001 s požadavky udržitelného rozvoje,
  • bude usilovat o získání certifikace v oblasti environmentálního systému řízení ISO 14001 a systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001,
  • modernizací výrobních zařízení a zdokonalováním výrobních postupů snížíme lokální dopady na životní prostředí, a to zejména snížením prašnosti a hlučnosti na pracovištích výroby stavebních hmot.